โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

เครื่องมือ และวัตถุ คุณภาพแรงงานพฤติกรรมของมนุษย์กับสัตว์

เครื่องมือ และวัตถุ เนื่องจากเครื่องมือการผลิตและวัตถุแรงงาน เครื่องมือการผลิตและวัตถุแรงงานเป็นเครื่องมือที่ใช้โดยสัตว์ โดยใช้แรงงานผลิตและวัตถุแรงงานที่มีอยู่กับมนุษย์เป็นเรื่องแรงงาน เครื่องมือการผลิตกล่าวคือ อุปกรณ์เฉพาะทั้งหมดที่ใช้โดยสัตว์ในการผลิตและแรงงาน

วัตถุประสงค์ของแรงงานคือ เป้าหมายของแรงงาน ซึ่งหมายถึง สิ่งเฉพาะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานในพฤติกรรมแรงงาน หรือการผลิตเรียกว่า วัตถุแรงงานและวัตถุแรงงานเป็นชื่อรวมของทุกสิ่ง ที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการใช้แรงงาน
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของการผลิตและแรงงาน มีการปรับปรุงด้วยมาตรฐานการครองชีพทางสังคม

เครื่องมือ

แต่เมื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแรงงานนั้น ไม่ถือเป็นเป้าหมายของแรงงาน เพราะกลายเป็นเป้าหมายของแรงงาน จากนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัตถุของแรงงานนั้นไม่ได้กำหนดง่าย โดยเฉพาะมนุษย์และลิง มือเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ โดยแตกต่างจากขาหน้าของสัตว์ทั่วไป เนื่องจากเป็น เครื่องมือ ในการผลิตในความหมาย มือได้รับการฝึกฝนด้วยแรงงาน

เนื่องจากมือเองยังเป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรม การประมวลผลของหินหรือไม้ด้วยมือ ก็เป็นการประมวลผลของวัตถุด้วย ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตและแรงงาน เพราะยังเป็นสภาพโดยกำเนิดในสมัยโบราณด้วย ในกรณีของความจำเป็นในการเอาชีวิตรอด ขั้นแรกจะใช้ขาหน้าของมนุษย์และลิงเป็นเครื่องมือในการทำงาน

โดยการทำงานสามารถส่งเสริมการสร้างมือและเดินตัวตรง เพราะได้เร่งการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้นมือจึงเป็นเครื่องมือแรงงานชิ้นแรกที่มนุษย์ เพราะสามารถใช้เครื่องมือช่าง และการดำรงอยู่ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้มนุษย์และลิงต้องเดินตัวตรงโดยให้เอวตั้งตรง

ภายใต้อิทธิพลของสภาวะที่มีมาแต่กำเนิด สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่ มนุษย์และลิงสามารถยืนได้ เพราะนี่คือความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์และลิง ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด มีเพียงลิงโบราณเท่านั้นที่สามารถเดินด้วยขาหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะขาหน้าที่ได้รับการปลดปล่อยจะไม่ทำหน้าที่เกี่ยวกับร่างกายที่รองรับอีกต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้แรงงาน

การเกิดขึ้นของการผลิต และการใช้เครื่องมือการผลิตขั้นสูง รวมถึงแรงงานในการผลิตนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถด้านแรงงานมนุษย์ในระดับหนึ่ง จากมุมมองเชิงอัตวิสัย สาเหตุที่สังคมดึกดำบรรพ์ดำรงอยู่ได้นานนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพดั้งเดิม แต่ด้วยความสามารถในการใช้แรงงานของสัตว์

คุณภาพแรงงานของสัตว์ มนุษย์และลิงจึงมีความสามารถในการผลิตและทำงานโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด ผลผลิตของสังคมจะเพิ่มขึ้นโดยเร็วที่สุด สังคมมนุษย์และลิงจะเร็วที่สุด เพราะสามารถก้าวหน้าได้ ความก้าวหน้าทางสังคมใดๆ เป็นผลมาจากการพัฒนาของตัวเอง ด้วยการใช้เครื่องมือที่ใช้แรงงานมือ

มนุษย์และลิงได้ค่อยๆ พัฒนาความสามารถด้านแรงงานของตนเอง เนื่องจากเป็นเครื่องมือการผลิตชิ้นแรกที่ผลิตขึ้น โดยใช้แรงงานของมนุษย์และลิง เพราะลิงยังคงใช้เครื่องมือง่ายๆ เหล่านั้น ในขณะที่มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่เพราะเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ แต่เช่นเดียวกับมือมนุษย์ พวกมันเป็นเครื่องมือทั้งหมดที่มนุษย์ใช้ในการผลิต

เพราะมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ มือนั้นได้มาจากขาหน้าของลิง การควบคุมตนเองของมนุษย์ ตั้งแต่นั้นมาก็สามารถยืนขึ้นเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเครื่องมือในการทำงานของสัตว์อื่นๆ มักจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยปกติแล้วคืออวัยวะของร่างกาย ยกตัวอย่าง คนและลิงในประเด็นที่มีเครื่องมือ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มนุษย์และลิงใช้ครั้งแรก

ซึ่งกลายเป็นวัตถุของแรงงานสำหรับมนุษย์และลิง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ดังนั้นจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์แรกของมนุษย์และลิง รวมถึงวัตถุของแรงงาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นการเอาตัวรอดของมนุษย์และลิง รวมถึงเครื่องมือหิน เพราะมนุษย์และลิงใช้เครื่องมือหิน ในความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการผลิตแรงงาน

ตราบใดที่วัตถุประสงค์ของสัตว์ เนื่องจากเป็นเรื่องของแรงงาน วัตถุที่ใช้แรงงานสัตว์ไม่ได้หมายความถึงแค่เครื่องมือในการผลิต แต่ยังรวมถึงสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่ใช้ในชีวิตอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะรวมถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเท่านั้น แต่วัตถุของแรงงานสัตว์ยังมีอยู่นอกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย

ดิน ภูเขา แม่น้ำ สภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหล่านี้ ในสังคมดึกดำบรรพ์ไม่ใช่เรื่องของการใช้แรงงานสัตว์ กิจกรรมเหล่านี้มีแต่สัตว์เท่านั้น สัตว์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแรงงาน เพราะมีกำลังสามารถเติบโตได้ตามธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้นวัตถุที่ใช้แรงงานในขั้นต้นของสัตว์นั้น สามารถทำงานได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามธรรมชาติเหล่านี้

ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและจำเป็นต่อชีวิตของสัตว์เท่านั้น สัตว์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในขั้นนี้ เนื่องจากมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ เนื่องจากเป็นเป้าหมายของแรงงาน วัตถุของแรงงานค่อยๆ เพิ่มขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงความสามารถในการใช้แรงงานของสัตว์

ลิงยังใช้ขาหน้าเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ หรือแรงงานอื่นๆ ได้ แต่ต้องใช้ขาหน้าของลิง เพื่อรองรับการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งจะต้องใช้ขาหน้าเป็นเครื่องมือ โดยพื้นฐานแล้ว ขาหน้าของลิงยังไม่ได้ถูกแปลงเป็นมือมนุษย์ ดังนั้นวัตถุที่ใช้จึงมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงอยู่ในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ด้วยการก่อตัวของมือมนุษย์ ซึ่งได้ย้ายจากวัตถุเดียวของแรงงาน เพื่อรวบรวมหรือล่าสัตว์ไปสู่การผลิต การใช้ไม้และเครื่องมือหินธรรมดาๆ เครื่องมือเหล่านี้สำหรับแรงงาน หรือการผลิตก็เริ่มกลายเป็นวัตถุของแรงงานมนุษย์ ด้วยการเกิดขึ้นของพฤติกรรมการผลิตและแรงงาน การขุดค้นและประยุกต์ใช้ความคิดของผู้คน ที่ดิน ป่าไม้และภูเขา ดังนั้นจึงกลายเป็นเป้าหมายของแรงงานคนเช่นกัน

การปรับปรุงการผลิตและมาตรฐานการครองชีพของผู้คน วัตถุตกแต่งที่ทำจากลูกปัดหินและเปลือกหอยแครงได้กลายเป็นวัตถุของแรงงานของประชาชน การเพิ่มขึ้นของวัตถุแรงงานบางอย่างจำเป็นสำหรับการอยู่รอด และบางอย่างจำเป็นสำหรับชีวิต เป็นผลมาจากพฤติกรรม ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์

ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์กำลังสำรวจจักรวาลและอวกาศ รวมถึงสภาพแวดล้อมของจักรวาลก็เริ่มกลายเป็นเป้าหมายของแรงงานมนุษย์เช่นกัน ซึ่งกล่าวโดยสรุป การผลิตสิ่งของที่ใช้แรงงานของมนุษย์ และลิงไม่สามารถแยกออกจากการมีส่วนร่วมของมือได้ ความคิดของสัตว์เพิ่มขึ้นพร้อมกับการพัฒนาความสามารถในการใช้แรงงานของพวกมันเอง

ในแนวคิดเรื่องแรงงานนั้น แต่เดิมเครื่องมือการผลิตเองเป็นวัตถุของแรงงานสัตว์ การผลิต การแปรรูป การใช้เครื่องมือการผลิตของสัตว์ ยังสะท้อนถึงผลิตภาพในระดับหนึ่ง รวมถึงเครื่องมือการผลิตเองก็แสดงให้เห็นถึงผลผลิตในระดับหนึ่งเช่นกัน รวมถึงขอบเขต เครื่องมือการผลิต และวัตถุแรงงานเรียกรวมกันหมายถึง วิธีการผลิต คนงานและวิธีการผลิตเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับแรงงานที่มีประสิทธิผล

อ่านต่อได้ที่ >>  รักษา โรคประสาทหัวใจในเด็กและเยาวชน ให้หายขาดได้หรือไม่