โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

อาชีพครู คือ วิศวกรที่มีจิตวิญญาณในการสร้างคนรุ่นใหม่

อาชีพครู วิศวกรที่มีจิตวิญญาณของมนุษย์ ครูแบกรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ และแบกรับภารกิจสำคัญในการปลูกฝัง ความสามารถที่มีคุณภาพสูง สำหรับคนรุ่นต่อไป คนมักพูดว่า ถ้าจะเอาน้ำให้ใครสักใบ ก็ต้องมีถังน้ำไว้ใช้เอง ดังนั้นคุณภาพวิชาชีพครูและการพัฒนาระดับวิชาชีพ จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นเราจะปรับปรุงคุณภาพวิชาชีพครูได้อย่างไร

ปรับปรุงการอ่านหนังสือของตนเอง จุดประสงค์ที่ชัดเจนก่อนบทเรียน การเรียนแต่ละบทเรียน ต้องมีจุดมุ่งหมาย และเฉพาะเจาะจงนั่นคือ ปัญหาสำคัญใดที่บทเรียน ส่วนใหญ่จะแก้ไขได้ต้องชัดเจน สำหรับครูทุกคนที่มีส่วนร่วมในบทเรียนหัวข้อของบทเรียน อาจเป็นการนำไปใช้ และการปรับเป้าหมายการสอน หรือกลยุทธ์ การสอนวิธีการเรียนรู้หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสอน หรือการปรับปรุง การประเมินการสอน หรือการแก้ไขพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการปรับเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน

อาชีพครู

มุ่งเน้นไปที่ปัญหาและนำไปใช้ได้จริง ชั้นเรียนไม่ได้เป็นเพียงการขัดเกลา ชั้นเรียนการนำเสนอและการสัมมนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการขัดเกลานักเรียนทุกคน ทุกครั้งที่คุณจบชั้นเรียน คุณควรมุ่งเน้นไปที่ปัญหาในการพัฒนานักเรียน และปัญหาในการปรับปรุงการสอนของครู เน้นการปรับปรุง เน้นการไตร่ตรอง การเตรียมบทเรียน การบรรยายการสังเกต และข้อเสนอแนะเป็นลิงก์พื้นฐานสามประการของชั้นเรียน ลิงก์พื้นฐานทั้งสามนี้ จะต้องมาพร้อมกับการสะท้อนของครู

การไตร่ตรองก่อนชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพทางวิชาการนิสัยการสอน และปัญหาปกติ การไตร่ตรองในชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับการสะท้อนปัญหาที่มีอยู่ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูต้องเข้าใจสิ่งที่ต้องการปรับปรุงเหตุผล และวิธีการปรับปรุง การสะท้อนหลังเรียน ขึ้นอยู่กับการสะท้อนของผลการสอน โดยพิจารณาจากการสะท้อนพัฒนาการของนักเรียน จำเป็นต้องเสนอแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสอนตามวิธีการ และกลยุทธ์ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนในการสอน

วิธีการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ ครูปรับปรุงและเสริมสร้างตนเองอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังแนวคิดการสอนใหม่ๆ ความรู้เป็นตัวพาจิตใจของครู และนักเรียนมาพบกัน และยังเป็นจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมต่อโลกแห่งจิตวิญญาณของครู และนักเรียน ยิ่งความรู้ทางวิชาชีพของครูกว้างขวางมากเท่าไหร่ รากฐานที่มั่นคงก็ยิ่งมีความเข้าใจในตำราได้ลึกซึ้ง และละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในการสอนในชั้นเรียน อาชีพครู จะต้องพัฒนาระดับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานหนักเพื่อศึกษาสื่อการสอน

และผสมผสานวิทยาศาสตร์ และอุดมการณ์เข้าด้วยกัน ในขณะที่ให้ความรู้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะดำเนินการศึกษาเชิงอุดมการณ์ และศีลธรรมปลูกฝังจิตสำนึกเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถในการปฏิบัติ และปลูกฝังนิสัยการเรียนที่ดีของนักเรียน ดังนั้นครูควรรับหน้าที่ในการสอน และให้ความรู้แก่ผู้คน ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถให้ประโยชน์ และหน้าที่ของครู และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้านศีลธรรมอย่างเต็มที่ด้วยวิธีนี้ รอบคอบและพยายามปรับปรุงคุณภาพการสอน ครูเป็นอาชีพที่มีงานหลักในการเผยแพร่ความรู้

และควรมีลักษณะทางศีลธรรมที่สุภาพและรอบคอบ ความรอบคอบสามารถทำให้ผู้คนยังคงสำรวจ เรียนรู้จากผู้อื่น และชดเชยข้อบกพร่องของตน ครูควรมีทัศนคติในการทำงานที่จริงจัง และเป็นจริง เคารพความรู้ เคารพนักเรียนและไม่แสวงหาชื่อเสียงผลประโยชน์ส่วนตัว การศึกษาสมัยใหม่เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม และความสามารถในทางปฏิบัติของผู้คน มีบทบาทอย่างเต็มที่ และการศึกษาที่มีเป้าหมายในการปลูกฝังบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามที่สังคมต้องการ การปรับปรุงคุณภาพของครูอย่างรอบด้าน เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของการศึกษาในปัจจุบัน สำหรับครู ครูทุกคนควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตนเอง

เราสามารถทำภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสอน และให้ความรู้แก่ผู้คน และปลูกฝังความสามารถที่มีคุณภาพสูงได้ โดยการกำหนดตัวอย่างเท่านั้น เราสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของครู และทำให้การศึกษาพัฒนาไปในทิศทางที่ดี วิธีการปรับปรุงความสามารถของครู สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เราควรส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้ครูที่มีประสบการณ์ และเป็นมืออาชีพมีบทบาทที่ดีในการเผยแพร่ช่วยเหลือ และเป็นผู้นำทำให้การเรียนรู้เป็นนิสัย และได้รับการส่งเสริม และรางวัลผ่านการเรียนรู้ เราต้องปลูกฝังความรับผิดชอบ และภารกิจของครูเสริมสร้างอุดมการณ์ของครู ผ่านการกำหนดกฎและระเบียบ และส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น

เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของทีมการสอน ใส่ใจกับการรับรู้ของทีม โรงเรียนเป็นทีมครูต้องสามัคคีกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน แนวคิดเรื่องส่วนรวม มีความสำคัญมาก ต้องมีการรับรู้โดยรวมและแนวคิดโดยรวม ให้ความสนใจกับการศึกษา และการฝึกอบรม ครูควรให้ความสนใจกับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงระดับการสอนของครู และช่วยปรับปรุงความสามารถในวิชาชีพในแง่ของบุคคล และทฤษฎีปรับปรุงความสำเร็จทางศีลธรรมของครู ช่วยปรับปรุงความรับผิดชอบที่ครอบคลุมของครูต่อไป สร้างกลไกการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำวันของครู ควรเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน และต้องมีกลไกการประเมินผลที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ด้วยกลไกการประเมินผลนี้ เราสามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของครู และช่วยให้ครูสามารถสร้างความแตกต่างได้ วิธีการปรับปรุงและฝึกอบรมคุณภาพของครูอย่างรอบด้าน การเสริมสร้างจรรยาบรรณของครู และพัฒนาคุณภาพจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตั้งแต่สมัยโบราณมีคำกล่าวว่า เรียนจากระดับที่สูงขึ้นไปเป็นครูและเป็นแบบอย่าง จรรยาบรรณของครูที่สูงส่งและงดงาม เป็นหลักประกันในการทำงานให้ดี ผ่านการศึกษาจริยธรรมครูเป็นประจำ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูสอน และให้ความรู้แก่ผู้คนอย่างมีสติ เป็นแบบอย่างอุทิศตนให้กับการสอนเรียนอย่างหนัก ปลูกฝังอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ > ฟอสซิล ปลาลีดส์อิชธีส์ ปลากระดูกแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก