โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดนาขุนเเสน ได้ตัวเเทนจัดการสอบ การอ่านออกเสียง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดนาขุนเเสน ได้ตัวเเทนจัดการสอบ การอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์