โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

บุคคลากร

บุคคลากร ทั้งหมดของโรงเรียนวัดนาขุนเเสน สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖

บุคคลากร