โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
4 10 14 1
อนุบาล 2
7 9 16 1
อนุบาล 3
15 14 29 1
รวมชั้นอนุบาล
26 33 59 3
ป.1
14 11 25 1
ป.2
4 8 12 1
ป.3
5 10 15 1
ป.4
9 11 20 1
ป.5
5 10 15 1
ป.6
8 7 15 1
รวมชั้นประถม
45 57 102 6
รวมทั้งหมด
71 90 161 9