โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบแมสให้กับนักเรียน

ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบแมสให้กับนักเรียนและขอบคุณกลุ่มสตรี อสม. ที่สละเวลามาอำนวยความสะดวกตรวจวัดอุณภูมิให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดนาขุนแสน

ขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ